Ga naar de inhoud
Home » Oppositie bij het Europees Octrooibureau EPO

Oppositie bij het Europees Octrooibureau EPO

Oppositie juridisch

Patenthuis specialiseert zich in Europese oppositieprocedures. Hierbij treden wij op namens zowel octrooihouders als opponenten.

Indien iemand vindt dat een Europees octrooi of patent onterecht is toegekend, kan deze persoon oppositie indienen. Dit kan gedurende een periode van negen maanden na toekenning. De toekenning van het octrooi wordt dan opnieuw bekeken, rekening houdend met de argumenten van de opponent.

Een oppositie is een juridische procedure die aan strenge procedurele regels onderworpen is. Dit is dus bij uitstek iets waarvoor U een octrooigemachtigde nodig heeft.

Als iemand oppositie indient tegen uw octrooi, of als U een oppositie tegen een octrooi van een ander wilt indienen, kan Patenthuis U helpen. In beide gevallen kan Patenthuis de procedure voor U voeren. Voor verdediging of aanval, Patenthuis staat voor U klaar.

Voordelen van een centrale oppositie bij het EPO

Als U een Europees patent wilt laten vernietigen, heeft U twee keuzes: De centrale EPO oppositieprocedure of nationale nietigheidsprocedures. Dit laatste vereist dat U een rechtszaak aanspant voor de nationale rechtbanken van de diverse Europese landen.

Er zitten voordelen aan de centrale Europese procedure, met name lagere kosten en complexiteit. Dit is het geval omdat het een enkele, gecentraliseerde procedure is. Als U pas na de termijn van negen maanden een octrooi wilt laten vernietigen, moet U land per land een nietigheidsprocedure starten. Het zal duidelijk zijn dat dit leidt tot langdurige, complexe en dure rechtszaken.

Voor opponenten is er nog een tweede voordeel aan de oppositie bij het EPO. Als de oppositie namelijk niet succesvol is, kunt u daarna nog steeds het octrooi laten vernietigen in nationale procedures. U krijgt dus als het ware twee kansen. U kunt dan dus de tweede keer harder en langduriger kunt zoeken naar eerder gepubliceerde literatuur.

Vertegenwoordiging bij oppositie

Een oppositie tegen een toegekend Europees patent kan door iedereen worden ingediend. Er hoeft geen reden of belang aangegeven te worden.

Opponenten of octrooihouders die hun vestigingsplaats niet in de deelnemende landen van het Europees octrooiverdrag hebben, moeten wettelijk door een Europees Octrooigemachtigde worden vertegenwoordigd. Voor partijen die wel gevestigd zijn in de genoemde landen geldt deze eis niet. Maar ook voor hen is het zeer sterk aangeraden, zeker bij een oppositie, om een octrooigemachtigde in te schakelen

Een oppositie is een zogenaamde ‘inter-partes’ procedure. Dit betekent in essentie dat de octrooihouder en de opponent(en) partijen zijn in de procedure. Een Oppositiedivisie (OD) van het Europees octrooibureau EPO treedt hierbij op als onafhankelijke scheidsrechter. Gedurende de normale verleningsprocedure kunnen de onderzoekers van het EPO octrooiaanvragers soms welwillend tegemoet treden, maar de personen in de OD dienen strikt onpartijdig te zijn.

Tijdlijn van een oppositie

Oppositie is een procedure die voorzien is in het Europees Octrooiverdrag om een centrale nietigheid of beperking van een octrooi of patent te verkrijgen. De opponent moet de procedure opstarten worden binnen negen maanden na de toekenning van een patent. Dit is een strenge, absoluut niet verlengbare, deadline.

De opponent moet ook alle argumenten en bewijsstukken binnen deze termijn indienen. Aangezien er normaal gesproken veel voorbereidend werk is aan het indienen van een oppositie, raden wij U aan om ruim op tijd contact op te nemen met Patenthuis. Dit wil zeggen: zeker twee maanden voor de deadline, maar liever nog eerder.

De EPO oppositieprocedure vindt plaats bij het EPO in Den Haag of München. Een oppositieprocedure omvat meestal twee rondes schriftelijke argumenten over een tijdsperiode van 1-2 jaar. De afsluiting is normaal gesproken een mondelinge zitting. Aan het eind van de mondelinge zitting neemt de oppositiedivisie de beslissing en maakt deze bekend.

Het resultaat van een oppositie kan zijn dat een octrooi in stand blijft of vernietigd wordt. Een gedeeltelijke instandhouding is ook mogelijk en komt vaak voor.

Beroep na oppositie

De verliezende partij kan in beroep gaan tegen de uitkomst van een oppositieprocedure. Dit moet binnen twee maanden gebeuren. Patenthuis zal U met plezier ook vertegenwoordigen en bijstaan in een beroepsprocedure.

Gronden voor oppositie

Men kan oppositie indienen op de volgende gronden:

De uitvinding is niet nieuw of niet inventief

Dit is de meestgebruikte grond. Als de uitvinding hetzelfde is, of slechts op voor de hand liggende wijze verschilt van een product dat, of een werkwijze die, publiek bekend was voor de indiendatum van het octrooi, kan deze grond vaak met succes worden ingeroepen.

Nieuwheid en inventiviteit worden grondig bekeken bij de normale verleningsprocedure, maar er kunnen natuurlijk openbaarmakingen zijn die de onderzoeker kon vinden. Dergelijk openbaarmakingen zijn tijdens de oppositieprocedure vaak nuttig om te betogen dat de uitvinding niet aan de basisvereisten voor octrooieerbaarheid voldoet.

Vaak heeft de opponent, die immers uit hetzelfde vakgebied komt, meer kennis van wat er reeds openbaar is en heeft hij toegang tot andere documenten dan de onderzoeker. Dit betreft bijvoorbeeld brochures, vakbladen, symposiumverslagen, beurzen en verslagen van standaardisatiecommissies. De onderzoekers bij het EPO gebruiken slechts zelden spontaan zulke openbaarmakingen omdat ze niet gemakkelijk te vinden zijn.

Indien de opponent niet beschikt over dergelijk openbaarmakingen is het wenselijk een literatuuropzoeking te doen. Patenthuis kan dit voor U uitvoeren of latent uitvoeren.

Onvoldoene openbaarmaking van de uitvinding

Indien een vakman op het betreffende technische vakgebied de uitvinding niet zonder normale inspanning kan nawerken, gebaseerd op zijn vakkennis en de beschrijving van het patent, leidt dit tot vernietiging van het patent. Gedurende de normale verleningsprocedure kijken de onderzoekers van het EPO meestal niet diepgaand naar dit aspect en krijgt de aanvrager vaak het voordeel van de twijfel. Deze oppositiegrond geeft een opponent in sommige gevallen een goede kans op succes.

Uitbreiding van het voorwerp van de uitvinding

Als de kenmerken van de claims niet aanwezig waren in de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag, dan is de toekenning van een octrooi ongeldig. Het komt echter regelmatig voor dat dit toch het geval is, zeker als de de aanvrager de conclusies (claims) moest aanpassen gedurende de verleningsprocedure.

Deze grond is vaak van toepassing en is zeer aantrekkelijk. Dit is het geval omdat, als een beroep op deze grond succes heeft, het voor de octrooihouder zeer moeilijk is om het octrooi te redden door het maken van aanpassingen. Vaak is dit zelfs onmogelijk. Met andere woorden, als er een fout, zelfs een kleine fout, gemaakt is in de normale verleningsprocedure kan dit fataal zijn voor het octrooi in oppositie.

Uitzondering op de octrooieerbaarheid

Dit betekent dat, op basis van zijn aard, de uitvinding wettelijk niet geoctrooieerd zou mogen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een gebrek aan industriële toepasbaarheid van de uitvinding niet. Ook als de uitvinding niet technisch is, een medische behandeling betreft of een wetenschappelijke theorie betreft is een octrooi niet mogelijk. Deze grond is zeldzaam in oppositieprocedures.