Meteen naar de inhoud
Home » Oppositie bij het Europees Octrooibureau EPO

Oppositie bij het Europees Octrooibureau EPO

Oppositie juridisch

Patenthuis specialiseert zich in Europese oppositieprocedures. Hierbij vertegenwoordigen wij zowel octrooihouders als opponenten.

Indien iemand vindt dat een Europees octrooi of patent onterecht is toegekend, kan deze persoon oppositie indienen gedurende een periode van negen maanden na toekenning. De toekenning van het octrooi wordt dan opnieuw bekeken, met inachtneming van de argumenten van de opponent of opponenten.

Een oppositie is een juridische procedure die aan strenge procedurele regels onderworpen is. Dit is dus bij uitstek iets waarvoor U een octrooigemachtigde nodig heeft.

Als iemand oppositie indient tegen uw octrooi, of als U een oppositie tegen een octrooi van een ander wilt indienen, in beide gevallen kan Patenthuis de procedure voor U voeren. Voor verdediging of aanval, Patenthuis staat voor U klaar.

Voordelen van een centrale oppositie bij het EPO

Als U een Europees patent wilt laten vernietigen, heeft U twee keuzes: De centrale EPO oppositieprocedure of nationale nietigheidsprocedures. Dit laatste verreist dat U een rechtszaak aanspant voor de nationale rechtbanken van de diverse Europese landsen.

Er zitten voordelen aan de centrale Europese procedure, met name lagere kosten en complexiteit. Dit is het geval omdat het een enkele, gecentraliseerde proedure is. Als U in plaats daarvan na de termijn van negen maanden een octrooi wilt laten vernietigen, moet U land per land een nietigheidsprocedure starten. Het zal duidelijk zijn dat dit leidt tot langdurige, complexe en dure rechtszaken.

Voor opponenten is er nog een tweede voordeel aan de oppositie bij het EPO. Als de oppositie namelijk niet succesvol is, kunt u daarna nog steeds het octrooi laten vernietigen in nationale procedures. U krijgt dus als het ware twee kansen, waarbij U de tweede keer bijvoorbeeld harder en langduriger kunt zoeken naar eerder gepubliceerde literatuur.

Vertegenwoordiging bij oppositie

Een oppositie tegen een toegekend Europees patent kan door iedereen worden ingediend. Er hoeft geen reden of belang aangegeven te worden.

Partijen, zowel opponenten als octrooihouders, die hun vestigingsplaats niet in de deelnemende landen van het Europees octrooiverdrag hebben, moeten wettelijk door een Europees Octrooigemachtigde worden vertegenwoordigd. Voor partijden die wel gevestigd zijn in de genoemde landen geldt deze eis niet, maar ook voor hen is het zeer sterk aangeraden, zeker bij een oppositie, om een octrooigemachtigde in te schakelen

Een oppositie is een zogenaamde ‘inter-partes’ procedure. Dit betekent in essentie dat de octrooihouder en de opponent(en) partijen zijn in de procedure en dat een Oppositiedivisie (OD) van het Europees octrooibureau EPO als onafhankelijke scheidsrechter optreedt. Gedurende de normale verleningsprocedure kunnen de onderzoekers van het EPO octrooiaanvragers welwillend tegemoet treden, maar de personen in de OD dienen strikt onpartijdig te zijn.

Tijdslijn van een oppositie

Oppositie is een procedure die voorzien is in het Europees Octrooiverdrag om een centrale nietigheid of beperking van een octrooi of patent te verkrijgen. De procedure moet opgestart worden binnen negen maanden na de toekenning van een paten. Dit is een strenge, absoluut niet verlengbare, deadline.

Alle argumenten en bewijsstukken moeten ook binnen deze termijn zijn ingediend. Aangezien er normaal gesproken veel voorbereidend werk is aan het indienen van een oppositie, raden wij U aan om ruim op tijd contact op te nemen met Patenthuis. Dit wil zeggen: zeker twee maanden voor de deadline, maar liever nog eerder.

De EPO oppositieprocedure vindt plaats bij het EPO in Den Haag of Munchen.Een oppositieprocedure omvat meestal twee rondes schriftelijke argumenten over een tijdsperiode van 1-2 jaar en wordt normaal gesproken afgesloten met een mondelinge zitting. Aan het eind van de mondelinge zitting wordt de beslissing genomen en bekend gemaakt.

Het resultaat van een oppositie kan zijn dat een octrooi in stand blijft of vernietigd wordt. Een gedeeltelijke instandhouding is ook mogelijk en komt vaak voor.

Beroep na oppositie

De verliezende partij kan in beroep gaan tegen de uitkomst van een oppositieprocedure. Dit moet binnen twee maanden gebeuren. Patent zal U met plezier ook vertegenwoordigen en bijstaan in een beroepsprocedure.

Gronden voor oppositie

Een oppositie kan in de praktijk gebaseerd zijn op de volgende gronden:

De uitvinding is niet nieuw of niet inventief

Dit is de meestgebruikte grond. Als de uitvinding hetzelfde is, of slechts op voor de hand liggende wijze verschilt van een product dat, of een werkwijze die, publiek bekend was voor de indiendatum van het octrooi, kan deze grond vaak met succes worden ingeroepen.

Nieuwheid en inventiviteit worden grondig bekeken bij de normale verleningsprocedure, maar er kunnen natuurlijk openbaarmakingen zijn die de onderzoeker niet gevonden heeft of niet gebruikt heeft. Dergelijk openbaarmakingen kunnen tijdens de oppositieprocedure vaak goed gebruikt worden om te betogen dat de uitvinding niet aan de basisvereisten voor octrooieerbaarheid voldoet.

Vaak heeft de opponent, die immers uit hetzelfde vakgebied komt, meer kennis van wat er openbaar gemaakt is en heeft hij toegang tot andere documenten dan de onderzoeker. Dit betreft bijvoorbeeld brochures, vakbladen, symposiumverslagen, beurzen en verslagen van standaardisatiecommissies. De onderzoekers bij het EPO gebruiken slechts zelden spontaan zulke openbaarmakingen omdat ze niet gemakkelijk te vinden zijn.

Indien de opponent niet beschikt over dergelijk openbaarmakingen is het wenselijk een literatuuropzoeking te doen. Patenthuis kan dit voor U uitvoeren.

De uitvinding is niet voldoende geopenbaard

Indien een vakman op het betreffende teechnische vakgebied de uitvinding niet zonder normale inspanning kan nawerken, gebaseerd op zijn vakkennis en hetgeen in het patent openbaar gemaakt is, zal het patent in oppositie vernietigd worden. Gedurende de normale verleningsprocedure wordt dit aspect meestal niet diepgaand door de onderzoekers van het EPO onderzocht en krijgt de aanvrager vaak het voordeel van de twijfel. Deze oppositiegrond, als hij goed en duidelijk gepresenteerd wordt, geeft een opponent in sommige gevallen een goede kans op success.

Uitbreiding van het voorwerp van de uitvinding

Als de kenmerken zoals deze geclaimd zijn niet aanwezig waren in de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag, dan mag een octrooi niet worden toegekend. Het komt echter regelmatig voor dat dit toch het geval is, zeker als de conclusies (claims) aangepast zijn gedurende de verleningsprocedure.

Deze grond kan regelmatig gebruikt worden en is bijzonder aantrekkelijk. Dit is het geval omdat, als een beroep op deze grond aanvaard wordt, het voor de octrooihouder zeer moeilijk, en vaak zelf onmogelijk, is om het octrooi (deels of volledig) te redden door het maken van aanpassingen. Met andere woorden, als er een fout, zelfs een kleine fout, gemaakt is in de normale verleningsprocedure is dit vaak fataal voor de instandhouding van het octrooi in oppositie.

Uitzondering op de octrooieerbaarheid

Dit betekent dat, op basis van zijn aard, de uitvinding niet geoctrooieerd zou mogen worden, maar uitgesloten is van octrooieerbaarheid. Dit is bijvoorbeeld het geval als de uitvinding niet industrieel toepasbaar is, niet technisch is, een medische behandeling betreft of een wetenschappelijke theorie betreft. Deze grond wordt slechts zelden gebruikt in oppositieprocedures.