Home » Oriënterend nieuwheidsonderzoek

Oriënterend nieuwheidsonderzoek

Ter voorbereiding van het schrijven van een octrooiaanvraag voor uw uitvinding kan Patenthuis voor U een orienterend nieuwheidsonderzoek uitvoeren. Hierbij worden in de octrooidatabanken octrooien gezocht die over hetzelfde onderwerp gaan, en die misschien al wel dezelfde uitvinding betreffen. Het is vooral bedoeld om een eerste inschatting te maken of een uitvinding nieuw is. Hierdoor wordt de kans verkleind dat er onnodig een octrooiaanvraag wordt ingediend, zodat onnodige kosten vermeden kunnen worden.

Een oriënterend nieuwheidsonderzoek is een onderzoek dat beperkt is, met name in de geografische omvang en in het aantal documenten dat bekeken kan worden.

Het is belangrijk te realiseren dat, vanwege de noodzakelijkerwijs beperkte omvang van een dergelijke oriënterende opzoeking van patenten er een reëel risico is dat relevante documenten voor de octrooieerbaarheid van uw uitvinding niet gevonden worden. Dit is met name vanwege de geografische beperking en vanwege het feit dat wij in de voorziene tijd natuurlijk slechts een beperkt aantal documenten kunnen bekijken. Als er geen relevante documenten gevonden worden betekent dit dus absoluut niet dat deze er niet zijn. Het is goed mogelijk dat bij een uitgebreide zoekopdracht, waarbij meer documenten worden bekeken en/of ook documenten uit andere landen worden bekeken, er wel relevante documenten aan het licht komen.

Er wordt daarom geen garantie gegeven.

Een ‘negatieve’ uitkomst, dat wil zeggen dat wij relevante documenten gevonden hebben voor de octrooieerbaarheid van uw uitvinding, betekent dat wij de kansen op verkrijging van een geldig octrooi als klein inschatten.

Een ‘positieve’ uitkomst, dat wil zeggen dat wij geen relevante documenten gevonden hebben voor de octrooieerbaarheid van uw uitvinding, wil echter niet zeggen dat wij de kansen op verkrijging van een geldig octrooi als hoog inschatten, maar slechts dat wij het voorziene aantal uren op professionele wijze gezocht hebben, en niets gevonden hebben.

Het is verder belangrijk te realiseren dat een oriënterend nieuwheidsonderzoek geen antwoord geeft op de vraag of U zelf inbreuk maakt op een octrooi van een ander.

Tenzij anders overeengekomen is een oriënterend nieuwheidsonderzoek beperkt tot 1 uitvindingsconcept. Verder zijn er de volgende beperkingen:

Geografische beperking: Nederlandse, Duitse, Belgische, Franse, Europese octrooien/octrooiaanvragen en Internationale octrooiaanvragen in het Frans/Duits/Engels

Zoekopdrachtbeperking: 2-4 onderwerpsklassen (CPC en/of IPC) met mogelijk, naar onze discretie, enkele relevante zoekwoorden.

Maximaal aantal te bekijken documenten: 120

De typisch te besteden werktijd is 8-10 uur.

Kostprijs: 895€ exclusief BTW.

Uitgebreidere zoekopdrachten zijn mogelijk op aanvraag en na overleg.

Indien blijkt dat wij de opdracht binnen 4 uur kunnen afmaken (dit is over het algemeen het geval als wij snel een of enkele documenten vinden die uw uitvinding reeds openbaren) wordt een gereduceerd tarief van 495€ aangerekend.

Octrooiaanvragen die minder dan 18 maanden geleden voor het eerst zijn ingediend kunnen niet gevonden worden. Deze bevinden zich immers nog in de geheime fase. Ze zijn nog niet gepubliceerd. Er is dus altijd een kans dat er een zeer relevant octrooidocument is dat simpelweg niet gevonden kan worden.